Faq

Vanliga frågor

Är solceller bra för miljön?

Solceller producerar solel, som är en förnybar energikälla och gör det under en lång tidsperiod, 25-30 år. De bidrar inte med några fossila utsläpp och tillverkas av några av våra vanligaste metaller. De förändrar heller inte den omkringliggande miljön, såsom vattenverk och vindkraftverk gör. Därför är det ett bra alternativ till energiförsörjning.

Hur stor solcellsanläggning ska jag ha?

Hur stor solcellsanläggning du ska ha avgörs av två faktorer. Dels behöver du ha tillräckligt stor takyta och dels behöver du ha tillräckligt hög elförbrukning. Det allra vanligaste är en solcellsanläggning på 5 eller 10 kvm. Vi hjälper dig med rådgivning kring hur stor solcellsanläggning du bör välja.

När producerar solceller mest?

Solceller producerar mest solel när de befinner sig i söderläge med en vinkel på ca 35 grader. Även sydostligt och sydvästligt läge fungerar bra, även om det ger en liten minskning i produktionen.

Vilka solceller ska man köpa?

Det finns två typer av solceller, monokristallina solceller och polykristallina solceller. Monokristallina solceller är svarta i färgen och har en verkningsgrad på 15-22%. Polykristallina solceller har en lägre verkningsgrad, 15-17% och är blåskimriga i färgen. Verkningsgraden är andelen solenergi som solcellen kan omvandla till användarbar ström.

För privatpersoner är det oftast bäst att köpa monokristallina solceller eftersom det är mest ekonomiskt lönsamt. Monokristallina solceller är lite dyrare, men har i gengäld högre effekt. Polykristallina solceller rekommenderas till den som har stor takyta, till exempel på en lada.

Finns det solceller med batterilagring?

Det finns solceller med batterilagring och tekniken tar hela tiden nya steg framåt. Vi rekommenderar alltid att göra en noggrann kalkyl för att se hur behovet ser ut. Nyckelfaktorerna man ofta tittar på är: Bli mer självförsörjande, ha en backup vid strömavbrott, alternativt off grid system och att skydda sig mot stigande elpriser.

Vad är solpaneler?

Solpaneler kallas även för solfångare och producerar solvärme. De är ett komplement till ett redan befintligt värmesystem och kan utgöra en stor del av uppvärmningen på sommaren. Begreppet solpaneler används ofta lite slarvigt eftersom man i en solcellsanläggning installerar solcellspaneler. Därför kan solpaneler användas för både solceller eller solfångare, beroende på sammanhang.

Vad är skillnaden mellan solpaneler och solceller?

Solceller producerar solel, som bidrar till husets elförsörjning. Solpaneler omvandlar istället solens strålar till solvärme, som bidrar till att värma upp huset.

Hur fungerar ett solcellsbatteri?

Ett solcellsbatteri fungerar som ett vanligt batteri. I vanliga fall producerar solcellerna el och den överskottsel som finns kvar transporteras ut på elnätet. I ett solcellsbatteri lagras istället överskottselen och kan användas när solcellerna inte producerar någon el. Det kan göra att ni kan bli mer självförsörjande på solel.

Krävs bygglov för solceller?

Normalt sätt behöver du inte ansöka om bygglov så länge solpanelerna följer byggnadens former. Om bygglov behövs eller inte beror dock i huvudsak i vilken kommun du bor i, hur stort systemet är och hur systemet monteras på huset. Ett tum mått är att bygglov ej krävs så länge solcellspanelerna placeras direkt på taket och i samma lutning. Kontakta oss så hjälper vi dig att kolla upp om bygglov krävs för just ditt projekt.

Vilka tak passar för solceller?

Solceller passar för de flesta dock blir effekten av intagen solenergi olika beroende på förhållanden. Optimalt för solceller är rena takytor utan skugga riktade mot söder med en lutning runt 35 grader. Placeras solcellerna med en sydvästlig eller sydostlig riktning tappar du cirka 6 procent av den årliga produktionen.

Några nyckel faktorer spelar in om en installation av solceller är lönsam eller ej. Även om de optimala förhållandena inte uppfylls kan en installation av solceller vara ekonomisk, dock med en längre återbetalningstid.

Vilka relevanta bidrag finns det att söka?

Privatpersoner:
Gröna avdraget är i dagsläget på 20% av arbets och materialkostnaden för en solcellsanläggning. Skatteverket har dock en schablon på 19,4% då övriga kostnader såsom frakt och projektering inte ges avdrag på. För installation av batterier och laddbox är avdraget 50% på arbets- och materialkostnaden.

(Som exempel innebär en solcellsinstallation på 200 000 kr ett avdrag på som mest 40 000 kr. Samt en batteriinstallation på 80 000 kr ger ett avdrag på max 40 000 kr.) Avdraget görs direkt på fakturan.​

• Det gröna skatteavdraget är på max 50 000 kr per person och år. Är man två personer som gemensamt äger en eller flera fastigheter kan man alltså göra ett skatteavdrag på 100 000 kr per år.
• Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget.
• Det gröna avdraget och rut- och rotavdraget är två olika skatteavdrag där utrymmet för vad man kan ta ut ej påverkar varandra.
• Det gröna avdraget gäller — till skillnad från rotavdrag — även för hus som byggts de senaste fem åren.
• Det gröna avdraget gäller bara för fastigheter (och därmed solcellsanläggningar) som är anslutna till elnätet.​

Vilka solceller ska jag välja - Monokristallina eller polykristallina?

Det är ganska enkelt att skilja på dessa olika typer av paneler då polykristallina solceller ofta är blå spräckliga medan monokristallina generellt är svarta. Rent tekniskt skiljer det sig i att den polykristallina solcellen består av flera kristaller medan den monokristallina består av endast en kristall. Tillverkningen av monokristallina är något mer avancerad och priset för dessa paneler är därför vanligtvis något högre. Det högre priset kompenseras dock generellt av en högre effektivitet gentemot de polykristallina panelerna.

Vad kostar en solcellsanläggning?

Största prisfallet för solpaneler och solcellsutrustning har redan varit i och med den ökande volymen av solceller som producerats runt om i världen. Framförallt när Kina bestämde sig för att bli störst i världen på solceller har produktionen ökat kraftigt och där med även produktions kostnaderna sänkts kraftigt. En anläggning varierar en del i pris beroende på hur stort systemet är. För en villa ligger en typisk anläggning med installation på cirka 16-17 tkr/kW (inklusive moms). Det betyder att en anläggning på exempelvis 5 kW (vilket motsvarar cirka 26 kvm) med en effekt på 325W per panel kostar cirka 80 000 kr installerat och klart.

Vad behövs till en solcellsanläggning?

Utöver solpaneler behövs det även växelriktare, montagesystem och i vissa fall optimerare. På Solcellsbolaget har vi garantier på alla delar. Du behöver även byta ut din elmätare så att den kan mäta både inkommande och utgående el.  Det är din elleverantör skyldig att göra kostnadsfritt åt dig.

Hur fungerar solceller på vintern?

Energiproduktionen är naturligtvis mindre, men vill man att systemet ska generera så mycket som möjligt måste panelerna hållas snöfria. Vid snötäcken upp till cirka en centimeter kan en del solljus fortfarande tränga igenom och träffa solcellerna. Dock om solpanelerna monterats i rätt vinkel glider dessutom tjockare snölager gärna av då solpanelerna i regel är väldigt hala. Vi rekommenderar därför att man inte tar sig upp på taket med den fallrisk det innebär för att själv få bort snön.

Vad har i för garantier?

För att våra kunder ska känna sig trygga med sin investering av solceller arbetar vi endast med stora och välkända leverantörer med produkter av högsta kvalitet.

Produktgarantierna på de olika delarna är vanligtvis enligt nedan:

• Solpaneler - Produktgaranti 12-15 år beroende på modell + Linjär funktionsgaranti 80% efter 25 år
• Växelriktare - 5-12 år beroende på fabrikat
• Optimerare - 25 år
• Montagesystem - 25 år

Vad är ett elcertifikat?

Elcertifikat är ett stödsystem för att öka utbyggnaden av förnyelsebar energi i samhället. Det fungerar genom att producenter av förnyelsebar energi ansöker & tilldelas ett elcertifikat för att kunna sälja den el som ej förbrukas. Då uppstår en marknad där priset på elcertifikaten varierar med utbud och efterfrågan. I regel brukar priset ligga runt 5 öre/kWh. Elcertifikaten kan i dagsläget erhållas i 15 år från installation och driftsättning. I en vanlig solcellsanläggning kan elcertifikat bara erhållas för den överskottsel som pumpas ut på elnätet.

Hur fungerar försäljning och skattereduktion för solel?

Den el som ni inte förbrukar själva i fastigheten matas ut på elnätet. Denna el får ni då betalt för av ett elhandelsföretag som ni väljer. Alla elhandelsföretag betalar olika priser så vi hjälper självklart alla våra kunder att välja de företag som betalar bäst. Dessutom får alla mikroproducenter en skattereduktion på ytterligare 60 öre per kWh på all el som ni inte använder själva, som kommer färdigtryckt på den årliga inkomstdeklarationen.

Ni får också elcertifikat på den sålda elen eftersom det är förnyelsebar samt en nätnytta då den produceras lokalt och därmed minskar energiförlusterna i det närliggande nätet.Skattereduktionen gäller alla producenter som har en säkring på 100A eller mindre, och på all el som sälj upp till den egna konsumtionen. Om du t.ex. producerar 11 000 kWh men endast konsumerar 10 000 kWh ett visst år så har du rätt till skattereduktion på 10 000*0,6 = 6000 kr.

Hur mycket el kan jag få ut av mina solceller?

Hur mycket el varje individ kan få ut från sitt systemet beror på en rad faktorer och därför kan ett exakt svar aldrig ges. Generellt omvandlas mellan 17-20 % av den inkommande solenergin till el. Vanligtvis anges hur mycket el, alltså antal kWh, som produceras per installerad kW. Detta tal brukar ligga mellan 800 – 1100 kWh/kW i Sverige. Störst påverkan har den årliga solinstrålningen samt riktning och lutning på panelerna. Övriga faktorer som påverkar produktionen är skuggning, temperatur, snötäckning, nedsmutsning etc.

Hur mycket pengar kan jag spara?

Beroende på anläggning och förhållanden är avkastningen på installerade solcellsanläggningar olika. Snittavkastningen brukar ligga mellan 8-16% totalt.

I dag är det inte lika lönsamt att mata ut el på nätet som att använda elen själv. Den el du inte förbrukar kommer att matas ut på elnätet. I dagsläget är nätägaren skyldig att köpa den el som matas ut till Norpools spotpris.

Hur vet jag hur mycket el jag kan sälja/mata ut på elnätet?

Normalt är egenanvändning mellan 30-40% av den producerade elen.

Kan Solcellsbolaget leverera begagnad utrustning eller hyra ut?

Solcellsbolaget gör allt vi kan för miljön och vi har en förhoppning om att snart kunna komma i mål med att hyra ut solcellsutrustning och även köpa & sälja begagnade solcellsanläggningar. Det finns studier som visar på att solcellsutrustning från 80-talet fortfarande fyller sin funktion och kan i stort se ut som nya, då utrustningen klarar den påfrestning som de utsätts för på ett utomordentligt sätt.

Hur stor anläggning bör man ha?

Anläggningens storlek bör vara kopplat till behoven, men påverkas också av säkringsstorlekar (Ampere), mikroproducentsregler för privatpersoner (Under 43 kW), begränsningar för företag och brf (under 500 kW), samt inkomstsitutation och avdragsmöjligheter.

Kan vem som helst installera solceller?

Solcellsbolaget tar denna fråga på största allvar och vi ser denna fråga som avgörande för en sund solcellsmarknad i Sverige. Svaret är nej, vem som helst får inte installera solceller. När en solpanel träffas av solljus börjar den producera el.

När solpanelerna kopplas samman uppstår höga spänningar som är farliga att jobba med utan korrekt utbildning. Därför ska solcellsanläggningar i Sverige installeras av utbildad personal. För att slutföra installationen korrekt krävs det ett företag som har en elbehörighet.

Om en aktör ansluter och driftsätter installation utan el-behörighet så upphör försäkringar att gälla. Alla företag som installerar solceller måste ha ett egenkontrollprogram anmält hos Elsäkerhetsverket. Detta kan du som kund enkelt kolla upp genom att gå in på Elsäkerhetsverket eller klicka på: Kolla elföretaget

Ökar husets värde om jag installerar solceller?

Solcellsbolaget har frågat en stor del av mäklarfirmorna i Sverige och vi har fått 100% svar att marknadsvärdet på en villa ökar med en solcellsanläggning. En tumregel har varit att värdeökningen är i stort sätt i samma storleksordning som investeringskostnaden för solcellsanläggningen. I en svensk opinionsundersökning uppgav 71 % av de tillfrågade att de är beredda att betala mer för ett hus med solceller.